Omwonenden uiten al langer hun bedenkingen tegen het plan
Omwonenden uiten al langer hun bedenkingen tegen het plan Foto: Archief

Woonzorgzone de Bongerd: Kan goed gesprek partijen bij elkaar brengen?

· leestijd 5 minuten Algemeen

HATTEM - Op de Raadsvergadering van vorige week stond een motie van D66 op de agenda over het ontwerpbestemmingsplan van woonzorgzone de Bongerd. Er zijn ruim zestig zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ingediend, zowel positief als negatief van aard.

Momenteel worden al deze zienswijzen door de gemeente voorzien van een reactie. Met de motie wil D66 een ultieme poging doen om te kijken of in een goed gesprek partijen nader tot elkaar gebracht kunnen worden. Een gang naar de Raad van State door tegenstanders zou namelijk enorme vertraging opleveren. Dat zou gezien de urgentie om snel voldoende geschikte ouderenhuisvesting in Hattem te realiseren een forse domper zijn. Na toezeggingen door verantwoordelijk wethouder Koen Castelein werd de motie ingetrokken.

Langlopend

“Woonzorgzone de Bongerd is een langlopend dossier waar al het nodige over gezegd is”, aldus D66 fractievoorzitter Erwin Kwakkel. “De initiatiefnemer van het bouwplan heeft zijn best gedaan om aan de bezwaren van de omwonenden tegemoet te komen, waardoor het oorspronkelijke plan is aangepast. Initiatiefnemers zullen met de omgeving een co-creatieproces voeren voor de inrichting van het terrein en de architectonische kwaliteit, zoals beschreven in de begroting 2023. Voor de vereniging Gelre Petanque wordt door de gemeente in samenwerking met de initiatiefnemer en de vereniging een passend alternatief geboden”, zo stelt D66 in de motie.

D66 is van mening dat er binnen het voorliggende krappe tijdspad nog een ultieme inspanning gedaan kan worden om in gesprek te gaan met omwonenden, de initiatiefnemer en de petanquevereniging om meer draagvlak voor het ontwerpbestemmingsplan te krijgen. Erik Kleinpenning (VVD) deed de suggestie om de molenaars hieraan toe te voegen. Dit zou het beste in gang gezet kunnen worden door een extern begeleider.

Besluit

Hoewel D66 erkent dat niet iedereen 100% tevreden gesteld kan worden, vraagt de partij het college om bij de beantwoording van de zienswijzen de indieners een laatste maal te horen om te onderzoeken of en waar toenaderingsruimte zit tussen de argumenten voor en tegen de bouwplannen voordat de raad een definitief besluit neemt.

Erik Kleinpenning (VVD) stelt in de commissievergadering al aangedrongen te hebben om een intermediair in te schakelen. Dit omdat de omwonenden, Habion en IJsselheem misschien wel veel minder uit elkaar staan dan gedacht. “Helaas heeft Habion die uitgestoken hand niet aangenomen en ook toenmalige wethouder zag daar geen heil in. Laten we de kans aangrijpen om alle partijen nog een keer aan tafel te krijgen. Dit kan het tijdspad eerder versnellen dan vertragen”.

Gina Guldenaar: “Ook HattemCentraal is benieuwd naar wat er nog mogelijk is op dit dossier. Welke ruimte is er nog? Niet alleen een gesprek voeren om het gesprek te voeren waar we niks mee kunnen. Is Habion bereid om met omwonenden aanpassingen in het plan te doen? Als raad zijn we nog niet aan zet. Eerst dienen de zienswijzen beantwoord te worden. Dan weten we ook wat de afdronk van de bezwaren is. Zo kan bekeken wat er nog mogelijk is en wellicht bijgesteld kan worden. HattemCentraal is benieuwd hoe de inwoners op dit moment betrokken worden bij de plannen. Hoe voorkomen we dat ook dit dossier richting de Raad van State gaat. Zorgvuldigheid boven snelheid”.

Urgentie

Arend Palland (ChristenUnie) benadrukt dat er veel belanghebbenden zijn in dit dossier. In het kader van de urgentie van goede ouderen zorg is het zaak om dit goed op te lossen. Zo kan waardevolle tijd worden gewonnen om een procedure bij de Raad van State te voorkomen. “Er zijn veel ouderen die wachten op goede ouderenhuisvesting”.

PvdA/GroenLinks fractievoorzitter Jaap van Tiel stelt dat wethouder Castelein al heeft toegezegd nog een keer te kijken op gebied van parkeren, petanque en het gymlokaal. Van Tiel gaat ervan uit dat deze zaken bij de behandeling van in de commissie aan bod komen. Een gesprek met de negatieve zienswijzers wordt door de PvdA/GL op prijs gesteld. Al is de fractie er niet van overtuigd dat dit gesprek ertoe leidt

André Borst (Lijst Borst) is teleurgesteld in de motie van D66. Hij had de insteek steviger verwacht. “Ik dacht echt dat we op een creatieve manier nog eens opnieuw naar de situatie zouden kijken”. Borst blikte terug naar de plannen waar in 2019 nog ruimte was voor een petanquelocatie. Door ook de gymzaal bij de plannen te betrekken zou er ruimte zijn voor een andere invulling van het gebied. “Er ligt nu een grote kans om hier echt wat van te maken. Een oplossing voor de komende 40 jaar. We zijn nu op verkeerde manier haast aan het maken”.

Warme zorg

CDA raadslid Teun Juk CDA vindt warme zorg van groot belang. “In de Bongerd kan geen bed door de gang. In belang van de ouderen moet er vaart worden gemaakt”. Hoe past deze motie in een zorgvuldige ruimtelijke procedure, zo wilde Juk van de wethouder weten. Wat wordt bedoeld met cocreatie. “Net als Lijst Borst wil, de hele boel op zijn kop om een totaal nieuw plan te maken, of binnen het bestemmingsplan iets de in omgeving invullen”. Het stuit Guldenaar tegen de borst dat Juk aangeeft dat er geen bed door de gang richting de recreatiezaal kan. Dit ligt ook aan de het leveren van de zorg, waar weinig tijd voor is. De vertraging ligt ook bij Habion. “Doordat Habion de zaak niet goed op orde had, is het plan drie keer teruggetrokken. Het belangrijkste is dat daar een goed gebouw komt waar ouderen goede zorg krijgen. Dat omwonenden betrokken worden bij dit plan. Het hele plan hoeft niet opnieuw, maar omwonenden moeten wel de kans krijgen om mee te praten”. Volgens het CDA is het college nu aan zet om te kijken hoe er wordt omgegaan met de bezwaren die er zijn. “Willen we nog een laatste poging doen om alle betrokkenen aan tafel om een gang naar de rvs te voorkomen?”, was de vraag die richting wethouder Castelein werd gesteld.

Speelruimte

Wethouder Castelein gaf aan uitvoerig te hebben gesproken met alle belanghebbenden en heeft daaruit een aantal conclusies getrokken. “We moeten zorgen dat er snel nieuwe woningen komen voor ouderen zodat een ieder oud kan worden in Hattem. Er is ook een noodzaak om over te gaan besluitvorming. Er is een speelveld waarin de posities duidelijk zijn. In dit dossier is een kleine speelruimte. Duidelijk is dat deze speelruimte niet zo groot is als bij de start van dit dossier twaalf jaar geleden. De kaders komen aan bod bij de behandeling van het bestemmingsplan in de raad. Het is goed om te kijken en te onderzoeken waar de toenaderingsruimte tussen de partijen zit”. Wethouder Koen Castelein benadrukte opnieuw in contact te gaan en een ultieme inspanning te doen richting omwonenden, de initiatiefnemer Habion, de petanquevereniging en de molenaars over de terreininrichting en de parkeersituatie, om meer draagvlak voor het zo mogelijk gewijzigde ontwerp bestemmingsplan te krijgen. Deze toezegging was voor D66 voldoende om de motie in te trekken.

Omwonenden

Een aantal omwonenden schreef naar aanleiding van de ingediende motie een brief aan het college en de gemeenteraad. De buurt doet een oproep om nog eens goed te kijken naar de planontwikkeling voor de Woonzorgzone de Bongerd. “Ook zonder heel gedetailleerd het dossier door te nemen, kan men de conclusies trekken dat de geformuleerde uitgangspunten vanuit de initiatiefnemers nogal vanuit hun eigen positie geredeneerd zijn. Dat daarbij gezocht is naar maximalisatie van de aantallen wooneenheden tegen zo laag mogelijke kosten valt op. Daarbij is ook niet echt nagedacht over de impact op bijvoorbeeld de openbare ruimte in Hattem. Dat de woningnood gebruikt wordt als argument om vooral tempo te maken en het niet zo nauw te nemen met de participatie in Hattem is tenenkrommend. Ook ziet men bij zelfs een vlotte bestudering dat de gemeente, via de wethouders, bij de start van dit project zeer summiere en nogal beperkende randvoorwaarden heeft meegegeven aan de initiatiefnemers. De meegegeven randvoorwaarden lijken bovendien vrijwel iedere aansluiting met het Hattemse beleid voor de komende jaren te missen”, zo staat te lezen in de brief. De omwonenden hekelen de wijze waarop de participatie is ingevuld in dit traject. De buurt roept de gemeenteraad op om het college en de initiatiefnemers op korte termijn te bewegen om te komen met een beter plan dat tot stand komt in samenspraak en goede participatie met alle stakeholders, waarvan de buurt er één is. “Wij zien de bewoners van de Bongerd als buren en gunnen ze dat eindelijk de stap kan worden gezet naar huisvesting die past bij deze tijd”.