Afbeelding
Foto: .

Veel vragen en zorgen Flexwoningen

· leestijd 3 minuten Algemeen

HATTEM – Veel Hattemers zien de noodzaak om tijdelijke woningen te realiseren in de Hanzestad. Maar dan wel op een passende locatie. Nadat eerst omwonenden rondom De Oude Kerkweg en voormalig zwembad De Watermulder hun ongenoegen uiten, laat de buurt van het voormalig pand van De Brimos en actiecomité Weiland Groen in een brief aan de raad en het college weten waarom zij flexwoningen in hun buurt niet wenselijk vinden.

Flexwoningen

Omdat in Hattem veel nieuwe woningen nodig zijn heeft de gemeente het plan om op korte termijn 55 tot 70 tijdelijke woningen te realiseren om de ergste druk van de woningmarkt te halen. Deze tijdelijke woningen zijn bedoeld voor verschillende doelgroepen, waaronder jongeren, mensen die met spoed woonruimte nodig hebben, statushouders of Oekraïense vluchtelingen.

Eerder dit jaar konden inwoners bij de gemeente aangeven welke locaties zij hiervoor het meeste geschikt achten. In beeld zijn nu een weiland langs de Apeldoornseweg en het voormalige terrein van de Brimos aan de 3e Industrieweg.

Uit een tweetal informatieavonden die in september werden gehouden bleek dat er nog veel vragen zijn waardoor het college van burgemeester en wethouders eerst nog heel wat huiswerk te doen heeft. Er werden een flink aantal vragen en zorgen geuit waarop geen passend antwoord voor handen was. Aan de hand van deze informatieavonden werden aanvullende vragen gesteld door raadsleden André Borst (Lijst Borst) en Marinus Kers (ChristenUnie).

Overvallen

Actiecomité weiland Groen schrijft raad dat bewoners van de wijk zich overvallen voelen dat het weiland aan de Apeldoornseweg/Wilgenlaan in aanmerking komt als locatie voor tijdelijke woningen. “Die locatie kwam volledig uit de lucht vallen. Het weiland heeft een agrarische bestemming en het komt niet voor op de lijst van 19 locaties. Bovendien is het volstrekt onduidelijk welke afwegingscriteria het college heeft gebruikt bij deze locatiekeuze en waarom andere locaties zijn afgevallen. De keuze van de locatie is ook in tegenspraak met eerdere visies van de gemeente over bedoeld gebied”. Het comité hekelt de geringe communicatie van de zijde van het college. “Op de meeste vragen bleef een antwoord uit. De inloopavond heeft daarmee het wantrouwen in de politiek en de bestaande onvrede over het plan verder aangewakkerd”.

Er kwam nog een tweede brief uit deze wijk op het stadhuis binnen waarin met nadruk gesteld wordt dat dit niet voor alle omwonenden geldt. “De actiegroep wekt in haar brief de suggestie dat zij namens ‘de bewoners van de wijk’ spreekt. Wij willen met nadruk stellen dat dit niet het geval is. Binnen de wijk zijn de meningen over dit onderwerp verdeeld. Wij zijn ook niet blij met de vestiging van een noodvoorziening. Echter de omstandigheden wereldwijd maken dit soort maatregelen noodzakelijk en in dat geval zullen de gevolgen eerlijk moeten worden gedeeld”. De gemeente geeft aan dat deze locatie juist wel in de door de raad goedgekeurde omgevingsvisie ook als potentiële woningbouwlocatie is aangemerkt.

Onzekerheden

Ook de buurtbewoners van het braakliggende en voormalige terrein van de Brimos klommen in de pen. Zij laten in een brief weten dat de inloopavond niet heeft bijgedragen aan het wegnemen van de zorgen en onzekerheden. “Sterker nog: wethouder Castelein heeft geen antwoorden gegeven op de meest prangende vragen over de potentiële bewoners, de hoogte van de tijdelijke voorzieningen of de duur van de tijdelijkheid. Dit onvermogen van uw wethouder om op dit soort, voor ons als bewoners, cruciale contactavonden uw plannen concreet te duiden, tekent wat ons betreft de gebrekkige communicatie rondom dit project waarin u tekortschiet”.

De buurt schrijft dat het realiseren van flexwoningen op deze locatie onacceptabel is. “Ten tijde van de aankoop van de percelen was niets bekend over het plan om in de directe nabijheid flexwoningen te realiseren. Het plan was om een woonwijk te realiseren met overwegend woningen in het dure en middeldure segment. Het plan om in de nabijheid flexwoningen te realiseren staat hier haaks op”. De bewoners voelen zich bedrogen en waren met de kennis van nu niet overgegaan tot aankoop van hun percelen. Volgens de gemeente is het juist het plan om ’t Veen te transformeren naar een wijk met een gemengd woningaanbod in alle segmenten.

Stand van zaken

Op vragen van de Hattemer wat de huidige stand van zaken rondom de flexwoningen is laat de gemeente in een reactie weten dat een locatiescan is afgerond waaruit potentiële locaties naar voren zijn gekomen.

“De omwonenden worden geïnformeerd op verschillende momenten in het proces. Voor dit project hebben we ervoor gekozen om het participatieproces eerder op te starten dan gebruikelijk is. Normaal gesproken start het proces van participatie nadat er een haalbaarheidsonderzoek is gedaan. Zo nemen we de inwoners stap voor stap mee in onze planvorming en krijgen wij vroegtijdig input vanuit de omgeving. Dat is onvoldoende duidelijk geweest voor omwonenden. Dat heeft onbedoeld voor meer onrust gezorgd dan de duidelijkheid en transparantie die wij juist wilden bieden. Het collegebesluit om de verdere haalbaarheid voor deze locaties nader te onderzoeken, zal naar verwachting begin 2024 genomen worden”. De twee voorgestelde locaties blijven vooralsnog in beeld.

Communicatie

De gemeente steekt de hand in eigen boezem en trekt lering uit het verloop van de informatiebijeenkomsten. “Wij hebben ons gerealiseerd dat we in onze communicatie onvoldoende duidelijk zijn geweest over onder andere het doel van de bijeenkomst, de urgentie van tijdelijke huisvesting en onze plannen daarvoor, onze wettelijke taakstelling, de gehanteerde afwegingscriteria voor locatiekeuzes en het besluitvormingsproces. Dat willen we beter doen”. De input die tijdens de avonden is opgehaald heeft de gemeente als huiswerk tot zich genomen.

Naar aanleiding van de bijeenkomsten heeft het college besloten om even pas op de plaats te maken. “De zorgen en aandachtspunten van inwoners, maken onderdeel uit van onze verdere planuitwerking. Tijdens de nog te plannen vervolgbijeenkomst later dit jaar nodigen we de omwonenden weer uit om hen bij te praten. Uiteraard zullen we dan ook antwoord geven op gestelde vragen en hoe we zijn omgegaan met de geuite zorgen, suggesties en het proces van onder andere planvorming, besluitvorming en participatie. We staan met elkaar voor een maatschappelijke opgave. Deze opgave en het proces willen we samen met de inwoners van Hattem vormgeven en doorlopen”.